Upute za iznajmljivače

Obveze iznajmljivača na području općine Sveta Nedelja u 2024. godini

1. Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Posjedovati važeće Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Zahtjev za izdavanjem Rješenja podnosi se Upravni odjel za turizam IŽ, izdvojeno mjesto rada u Labinu, Titov trg 11.

Upravni odjel za turizam IŽ web stranica
Addresa: Titov trg 11, Labin
Tel: 052 / 866-800, 866-651
Fax: 052 / 866-657

Nakon prijave u Upravni odjel za turizam IŽ, Izdvojeno mjesto rada u Labinu, Titov trg 11, potrebno je otići s kopijom Rješenja u nadležnu Poreznu upravu (radi daljnjih uputa u vezi paušalnog plaćanja poreza na dohodak te upisa u registar poreznih obveznika) i nadležnu Turističku zajednicu (radi uputa prijave i odjave gostiju). Iznajmljivač je dužan prijaviti se u registar poreznih obveznika (Porezna uprava) u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja – obrazac RPO-1 (ispunjeni obrazac odnijeti u Poreznu upravu).

 

2. Standardizirana ploča za označavanje vrste i kategorije objekta

Na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča). Ovlaštena poduzeća za proizvodnju standardiziranih ploča su:

 • Tramax, Mažuranićevo Šetalište 26, 21000 Split, e-mail: info@tramax.hr www.tramax.hr
 • Kordun – marketing d.o.o. Matka Laginje 10, 47 000 Karlovac, tel: 047 645 561, e-mail: prodaja-lav@kordun.hr
 • Jaguar d.o.o., Hrvojeva 6, 21000 Split, tel: 021 343 888, e-mail: jaguar@post.htnet.hr
 • Binar d.o.o., Livanjska 12, 21000 Split, tel: 021 344 442, e-mail: binar@st.htnet.hr
 • Robi, obrt za usluge reklamiranja i prenje automobila, vl. Vesela Mikić, Put Nina 129a, 23000 Zadar, tel: 023 220 655, e-mail: reklame.mikic@gmail.com.

Na ulazu u smještajnu jedinicu postaviti brojčanu oznaku, ukoliko ih u objektu ima više.

 

3. eVisitor

Prijavljivati i odjavljivati sve goste putem sustava eVisitor. Korisničko ime,  lozinku i TAN listu možete preuzeti u Turističkoj zajednici Općine Sveta Nedelja, gdje ćete dobiti sve potrebne informacije. Potrebne podatke možete preuzeti osobno (uz predočenje osobne iskaznice), a temeljem punomoći može i opunomoćenik u ime nosioca rješenja. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta. Prijava turista obvezna je u roku od 24 sata.

 

4. Cjenik

Istaknuti cjenik u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik mora biti u kunama te na njemu moraju biti naznačene sve usluge koje se nude te informacija o plaćanju boravišne pristojbe.

 

5. Računi

Izdavati račune gostima za izvršenu uslugu, i naznačenim popustom ukoliko se popust daje.

 

6. Obrazac EP

Voditi evidenciju o prometu.

 

7. Turistička pristojba

Plaćati turističku pristojbu, prema uplatnicama koje je moguće preuzeti iz sustava eVisitor. IBAN za uplatu turističke pristojbe je: HR0310010051743204740, model: HR67, poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača – oznaka objekta iz sustava eVisitor.

Uz napomenu da od 2020. više nema podjele po turističkim razredima, za područje Općine Sveta Nedelja od 01.01.2020. primjenjivati će se sljedeći iznosi kod naplate turističke pristojbe:

 1. Turistička pristojba za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost / PO OSOBI:
  • za razdoblje 1.4.-30.9. 1,60 eura po noćenju
  • za ostalo razdoblje 1,10 eura po noćenju
 2. Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili naobiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem PAUŠALNOM IZNOSU:
  • smještaj u domaćinstvu 70,00 eura po krevetu godišnje
  • smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 60,00 eura po krevetu godišnje

8. Turistička članarina

Turistička članarina se od 2020. godine više ne obračunava prema ukupnim godišnjim primicima, već prema broju svih kreveta koji su navedeni u rješenju o kategorizaciji obveznika.

Godišnji paušalni iznos članarine osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine, a podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

IBAN za uplatu Turističke članarine TZO Sveta Nedelja HR1910010051743227150,  model HR67; Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

 • za svaki krevet iznosi 5,97 eura (smještaj u domaćinstvu)
 • za svaki krevet iznosi 3,98 eura (smještaj na OPG-u).

Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

 

 

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine, a prema podacima o broju kreveta iz prethodne godine.

U točki 17. obrasca TZ2 upisuje se ukupan iznos primitaka iz evidencije prometa iz prethodne godine.

Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2024. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Iznimno, osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishoditi u tekućoj godini (2023.) podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

Iznajmljivači – nerezidenti obrazac TZ2 podnose Poreznoj upravi, Ispostavi za nerezidente, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb.

Napominjemo da iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. prosinca , nisu dužni podnositi obrazac TZ2.

Obveznici iz članka 10. Zakona o članarinama turističkim zajednicama i nadalje podnose obrazac TZ1 do kraja veljače, odnosno travnja.

9. Plaćati porez u paušalnom iznosu

Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, propisano je da iznajmljivači koji nisu u sustavu PDV-a plaćaju porez na dohodak od iznajmljivanja u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom krevetu, odnosno kamp jedinici.

Na dodatne (pomoćne) krevete paušalni porez se ne plaća.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem koje donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a vrijedi i za sljedeće godine sve do donošenja novog rješenja. U rješenju je detaljno naveden i način plaćanja paušalnog poreza.

Iznajmljivač je dužan prijaviti se u registar poreznih obveznika (obrazac RPO-1) ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Radi evidencije u registru poreznih obveznika (dalje u tekstu: registar) poreznoj upravi dužni su se prijaviti:

 • građani koji počinju s iznajmljivanjem i to u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar,
 • iznajmljivači kod kojih je došlo do promjene u broju osnovnih kreveta ili kamp-jedinica i to u roku od 8 dana od dana izdavanja novog odobrenja kojim se utvrđuje nastala promjena radi evidencije iste promjene u registru,
 • građani koji prestanu s iznajmljivanjem i to u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti radi brisanja iz registra.

Visina godišnjeg paušalnog poreza utvrđena je Odlukom općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja dana 30.01.2019. godine i to:

 • Pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu u naselju Nedešćina – 210,00 kn/ 27,87 eura po krevetu
 • Pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu u ostalim naseljima u Općini Sveta Nedelja osim Nedešćine – 150,00 kn/19,91 eura po krevetu.

 

10. Prigovori

Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora,

 

11. Usluga pansiona

Ako iznjamljivač pruža usluge pansiona ili polupansiona, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, osim postupka upisa u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom.

 

12. Ugostiteljske usluge

Pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

 

13. Oglašavanje

Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda,

 

14. Oznaka o zabrani alkohola

Na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

 

15. Evakuacijski plan

U svakoj smještajnoj jedinici imati plan evakuacije koji mora biti izložen na unutarnjoj strani ulaznih vrata ili u neposrednoj blizini (to može biti i samo znak EXIT),

 

16. Kutija prve pomoći i vatrogasni aparat

Imati kutiju prve pomoći i vatrogasni aparat u objektu (op.a. Obveza postavljanja aparata za gašenje požara se ne odnosi na iznajmljivače fizičke osobe, već na obrtnike i tvrtke).

 

17. Istaknuti kućni red

Skip to content