Redukcije korištenja pitke vode

Datum: 18.07.2022.

Redukcije korištenja pitke vode

Uslijed nepovoljnih hidroloških uvjeta od 18.7. stupaju na snagu mjere redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije. Mole se svi građani i gosti za racionalno korištenje pitke vode, a sve kako bi izbjegli mogući prelazak na II. stupanj redukcije.

 

Preuzmi informativne materijale za goste

 

U nastavku prenosimo zaključak Župana Istarske županije, gosp. Borisa Miletića.

 

Na temelju članka 93. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19 i 84/21), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) i članka 3. stavka 2. Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 8/12), župan Istarske županije dana 15. srpnja 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

1. Radi izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe Istarske županije te u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava uvodi se djelomična mjera REDUKCIJE PITKE VODE I. STUPNJA
2. Pravo korištenja pitke vode iz javnog vodoopskrbnog sustava imaju sve pravne i fizičke osobe po uvjetima iz ugovora sklopljenog sa isporučiteljima vodnih usluga uz mjere zabrane korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava s time da se zabranjuje:
– zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina i sportskih terena,
– upotrebe tuševa na plažama,
– pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza,
– pranje javnih površina, ulica i trgova, osim površina tržnica i ribarnica.
3. U cilju provedbe ovog Zaključka nalaže se:
a) isporučiteljima vodnih usluga u Istarskoj županiji uvođenje djelomične mjere redukcije vode I. stupnja u opsegu taksativno navedenom u točki II. ovog Zaključka za sve potrošače u Istarskoj županiji,
b) vodočuvarima i komunalnim redarima neposredan nadzor nad uočenim protupravnim postupanjem potrošača i izvješćivanje Državnog inspektorata,
c) Državnom inspektoratu inspekcijski nadzor za potrošače koji ne poštuju propisane djelomične mjere redukcije I. stupnja navedene u točki 2. ovog Zaključka uvesti djelomično ili potpuno isključenje iz vodoopskrbnog sustava sve dok su na snazi propisane mjere redukcije.
4. Ovaj Zaključak će župan Istarske županije opozvati čim se hidrološke prilike u Istarskoj županiji stabiliziraju.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu 18. srpnja 2022. godine u 00,00 sati, a objavit će se u „Službenim novinama Istarske županije“.

 

 

Skip to content